Generelle rejsebetingelser

Generelle Rejsebetingelser

Paraguayrejser.dk Aps - Falkenkær 5 - 8883 Gjern.   Medlem af Rejsegarantifonden. Medlemsnummer 1807.

 

Tilmelding:

Bestilling af rejse kan finde sted ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til paraguayrejser.dk APS. Det er vigtigt, at navne på deltagere oplyses korrekt, som anført i Passet.

Aftalen er bindende når depositum eller den af bureauet fastsatte betaling er rettidigt modtaget.

Ved indbetaling forudsættes kunden at bekræfte at have accepteret de i prislisten/tilbudet eller eventuel aftalebekræftelse oplyste vilkår for rejsen.

 

Rejsens pris:

Rejsens pris omfatter de i prislisten/tilbudet eller eventuel aftalebekræftelse, nævnte ydelser, der er indeholdt i rejseprisen.

 

Depositum og betaling:

Et depositum på 10 % af rejsens pris dog minimum kr. 1000 opkræves ved bekræftelse af reservationen. Sygeafbestillingsforsikring skal indbetales sammen med depositum. Restbeløbet betales minimum 2 uger før afrejse. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således at I har dem i hænde senest 7 dage før afrejse. Husk at oplyse reference nr. ved betaling.

 

Overdragelsen:

Overdragelse af rejse til en anden person er pga. de af os benyttede restriktive flybilletter, ikke tilrådeligt, fordi hele billetprisen vil være fortabt.

Vi henviser derfor til de almindelige afbestillingsregler for rejsen.

 

Afbestilling:

Det anbefales at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået læge dokumenteret sygdom, dødsfald eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren selv, rejseledsageren, ægtefælle, børn eller forældre.

Udover dette henvises til policebetingelse nr.654 i Gouda

”Rejseforsikrings”

”Afbestillingsforsikring”.

Sygdoms-afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med rejsen og beløbet indbetales samtidig med første indbetaling vedrørende rejsen. Beløbet kan ikke kræves tilbagebetalt.

I tilfælde af pludselig opståede uroligheder på rejsemålet kan kunden indenfor 14 dage før afrejse frit afbestille sin rejse. Forudsætningen herfor er dog at, man fra offentlig myndighed, såsom Udenrigsministeriet eller sundhedsmyndighederne, har frarådet rejser til de pågældende områder.

 

Prisændring:

Alle priser er baseret på de gældende tariffer og valuta kurser, den dato tilbudet/fakturaen er dateret, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer i transport omkostninger, lufthavnsafgifter, valutakurser, skatter, gebyrer, afgifter eller lignende.

En forhøjelse skal varsles snarest muligt og mindst 14 dage før afrejse og må ikke overstige 10 % af den averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan deltageren omkostningsfrit afbestille rejsen.

Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, med mindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger 100 kr. - pr. person.

Arrangørens ansvar:

Paraguayrejser.dk ApS er i medfør af pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftale bekræftelsen. Paraguayrejser.dk ApS er dog ansvarsfrit for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge. 

 

Forsikring:

Da det gule sygeforsikringskort ikke dækker for skader sket under rejser udenfor Europa, anbefaler vi på det kraftigste, at De tegner en rejseforsikring med højeste dækning. En rejseforsikring dækker sygdoms- og hjemtransportomkostninger

Brochure angående priser og betingelser kan rekvireres hos paraguayrejser.dk ApS

Tegnes forsikringen ikke, er den rejsende selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs.

 

Kundens Forpligtelser:

Kunden er forpligtet til:

- at sørge for ved bestilling at opgive korrekt navn i fuldstændig overensstemmelse med navn i passet. Grundet er skærpet politik fra luftfartselskaberne side kan det ikke garanteres at det opgivne navn kan rettes. Skulle der være muligt må der påregnes et gebyr. Gebyret er afhængigt af billettype/ luftfartselskab- dog minimum 300 kr.

- at sørge for gyldig pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.

-at møde rettidigt på rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud-og hjemrejser og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler osv.

-at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangørens eller dennes representant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.

 

Reklamation:

reklamation over mangler på rejsen skal rettes direkte til rejsearrangørerne, så snart manglen konstateres, således at vi straks kan forsøge at afhjælpe forholdet.Kan reklamationer ikke løses til kundens tilfredshed kan denne indbringe klagen for Rejseankenævnet Skodsborgvej 48 C 1s., 2830 Virum. Ethvert krav mod Paraguayrejser.dk ApS skal afgøres efter dansk ret.

paraguayrejser.dk er medlem af rejsegarantifonden medlemsnr: 1807